Varpelev kirke logo

Varpelev lokalplan

 

Vallø Kommune 

Lokalplan nr. 6-04

 

For Varpelev landsby

Vedtaget af Vallø kommunalbestyrelse den 11.04.1990

Indledning til lokalplan for Varpelev landsby 

Denne lokalplan er en afløser for lokalplan 6-01, som blev til i nært samarbejde med borgerne i byen og Teknisk udvalg.

 Lokalplan 6-04 er blevet drøftet mellem borgerne i byen og Teknisk udvalg, inden udarbejdelse af et lokalplanforslag og dettes forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. 

Der er afholdt borgermøde den 12. oktober 1989, og byens borgere har afholdt interne møder.

Indholdsfortegnelse:

Redegørelse for lokalplanen: 

Landsbyen i dag
Beskrivelse af lokalplanens indhold 
Lokalplanens forhold til anden planlægning 
Kort beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens bestemmelser: 

Lokalplanens formål
Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdets anvendelse 
Udstykninger 
Bebyggelsens omfang og placering
Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden
Vindmøller
Bevaring af bebyggelse
Træer og hegn
Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
Tilladelser fra andre myndigheder
Ophævelse af lokalplan

Lokalplanens kort: 
Kort nr. 1, områdets afgrænsning 
Kort nr. 2, områdets udformning

 

Landsbyen i dag 

Bebyggelse

Landsbyen er i sin hovedstruktur meget intakt. Sammenligning med gamle kort viser dette. Til den gamle landsby er senere kommet nogen bebyggelse mod syd omkring den tidligere skole inden for arealet mellem Maglehøjvej, Bækkemosevej og jernbanen, samt tilføjet et par ejendomme mod nord langs vejen til Strøby.

Bebyggelsens udformning følger kun i begrænset omfang en fælles byggeskik. Der findes enkelte originale eksempler, men bebyggelseskarakteren er temmelig sammensat. Dels er en del af de gamle ejendomme ombyggede i betydelig grad, og dels er mange stilarter af énfamiliehuse repræsenteret. 

Beplantning 

Det mest karaktergivende element i landsbyen er beplantningen. Både i forhold til omgivelserne og internt i byen er træer og hegn stærkt medvirkende til at samle byen, trods den store spredning i bebyggelsens arkitektoniske udtryk.

Byen opleves udefra nærmest som en lille skov" selvom to gårde og fabrikken i byens sydlige del har "skudt" sig udenfor. Indefra -når man færdes i Bygaden - understreger træer og hegn gadens let bugtede forløb samtidig med, at de største træers kroner visse steder når sammen over vejen og danner "porte".

Intentionerne med lokalplanen og dens bestemmelser tager ikke mindst sit udgangspunkt i vurderingen af Varpelevs bevaringsværdige karaktertræk.

 

Beskrivelse af lokalplanens indhold 

Eksisterende bebyggelse 

Lokalplanen søger at fastholde nogle af de grundliggende træk ved den eksisterende landsbybebyggelse såsom husenes form, materialer, vinduer, døre m.m. uden, at der dog er tale om en bevarende lokalplan. 

Inden for visse rammer er der desuden sikret udvidelsesmuligheder for de eksisterende huse. Lokalplanen stiller visse krav til, at en tilbygning til eller anden udvidelse af huse sker i overensstemmelse med huset og dets omgivelser.

Lokalplanen sikrer, at eksisterende bebyggelse ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, medmindre Kommunalbestyrelsen giver tilladelse hertil. Ved væsentlige ændringer vil Kommunalbestyrelsen og Borgerforeningen drøfte den aktuelle situation, inden Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse. 

Ny bebyggelse 

Bestemmelserne for nyopførte huse er desuden udformet, så husene ikke bryder med de mest gennemgående og markante træk ved landsbybebyggelsen. 

Der er først og fremmest tale om bestemmelser for husets form, det vil sige dets længde, bredde og højdesamt tagform og -hældning. 

Desuden er der sat visse rammer for valg af materialer og farver, men ikke strammere end de kun forhindrer de mest outrerede materialer, som ikke hører hjemme i 1andsbymiIjøet. 

Bebyggelsesmuligheder 

Lokalplanen fastlægger meget præcist antallet af nye huse. Det sker ved at udpege udstykningsmulighederne kombineret med bestemmelser om grundenes størrelse, bebyggelsesprocent og et loft over husstørrelserne. 

Ialt fastlægger lokalplanen bebyggelsesmuligheder for maksimalt 13 boliger i boligområde, indretning af 5 lejligheder i eksisterende bygning, og 2 boliger med tilknytning til to mulige håndværksvirksomheder. 

Den præcise fastlæggelse af nybyggeriets omfang og placering betyder blandt andet, at der ikke andre steder i byen kan foretages udstykning til bebyggelse eller f.eks. bygges dobbelthuse på allerede bebyggede grunde. På den anden side medfører lokalplanens udpegning af udstykningsmulighederne i byen ikke, at indehaverne af de berørte grunde er forpligtede til at udstykke. Det er en mulighed ejerne har nu eller engang i fremtiden, når de selv vil det. 

(Se også afsnittet "Kort beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger). 

byggeplan.gif (59583 bytes)klik på billedet for at se byggeoversigten i stort format
(59 kb)

  

Landbrug 

Lokalplanen betyder ikke væsentlige ændringer i landbrugsejendommenes vilkår i byen i forhold til de vilkår, der allerede i dag gælder. 

Ingen del af de arealer, der er pålagt landbrugspligt, inddrages til andet formål end landbrug. 

Håndværk 

Bortset fra muligheden for i den eksisterende bebyggelse at indrette virksomheder, som ikke generer de omkringboende, giver lokalplanen desuden mulighed for udstykning af to parceller til små håndværksvirksomheder. 

De kan placeres i tilknytning til matr.nr. 25-h. Der sikres mulighed for at opføre en bolig i forbindelse med virksomheden.

Offentlige arealer 

Bortset fra forsamlingshus, kirkegård og dam sikrer lokalplanen et areal overfor forsamlingshuset til friareal og parkering til brug for forsamlingshusets anvendelse. 

Der vil i forbindelse med Ranestedets indretning blive etableret P-plads, som også skal benyttes ved kirkelige handlinger, tillige med arealet ved forsamlingshuset. 

En tinglyst klrkeomgivelsesfredning respekteres i lokalplanen.

Vindmøller 

Lokalplanen fastlægger, at der ikke i byen må placeres vindmøller. Dermed er ikke sagt, at enkelte eller flere ejendomme ikke vil kunne forsynes med energi fra en vindmølle, men blot at hensynet til landsbymiIjøet og krav til sikkerhedsforanstaltninger medfører, at en mølle skal placeres uden for byområdet i det åbne land. 

Træer og hegn 

I relation til opførelse af ny bebyggelse stilles der i lokalplanen krav om, at der visse steder skal plantes et hegn eller et beplantningsbælte. Dette gøres for at fastholde byens meget karakteristiske grønne miljø, også når der tilføjes ny bebyggelse til byen. 

Desuden er der en bestemmelse om, at eksisterende karakterfuld beplantning ikke må fjernes uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Dette gøres for at en enkelt grundejer fra egen grund ikke fjerner træer, der har betydning for byens samlede grønne miljø. 

Ved væsentlige ændringer vil Kommunalbestyrelsen og Borgerforeningen drøfte den aktuelle situation, inden Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse. 

Trafik 

På møderne om lokalplanforslag 6-01's udformning har der været drøftet et forslag til en bearbejdning af Bygaden for at skabe bedre forhold for de gående, og for at søge bilernes hastighed dæmpet. 

Drøftelserne er resulteret i et forslag, som ikke optages som et egentligt lokal planemne, men som er arbejdsgrundlag for kommunens vejfolk, når reparationer af vej eller kloakering alligevel nødvendiggør indgreb i vejen. 

Forslaget fastlægger et areal i Bygadens vestlige side forbeholdt for gående. 

Trafikken søges dæmpet ved trafikbremser ved indkørslerne til byen. Ved hjælp af træer, hække og kørebaneindsnævring oplyses den kørende om, at hastigheden bør nedsættes. Indsnævringer vil endvidere søges placeret mellem majstang og kirke, mellem kirke og Brugsen, og mellem Brugsen og forsamlingshuset. Endvidere vil politiet blive inddraget i overvejelserne om muligheden for nedsættelse af største tilladte hastighed for de gennemkørende. 

Eventuelle rumlefelter vil kun blive etableret ved indkørslerne til landsbyen. 

gadeplan2.gif (144396 bytes)klik på billedet for at se gadeplanen i stort format (142 kb)

 

Belysning 

Gadebelysningen vil blive behandlet ved en senere lejlighed, eventuelt i forbindelse med fastlæggelse af de trafikmæssige foranstaltninger.

 

Lokalplanens forhold til anden planlægning 

Kommuneplan 1985 - 97. 

Lokalplanens område er i kommuneplanen udlagt til bolig- og landbrugsbebyggelse med tilhørende offentlige institutioner, butikker og serviceprægede erhverv. 

Det samlede boligbyggeri i kommunens fem kirkelandsbyer må ikke overstige 50 boliger ialt. Det er så op til Kommunalbestyrelsen ved lokalplanlægningen at fordele kvoten.

I kommuneplanen står anført, at lokalplanerne skal tage videst muligt hensyn til landsbyernes eksisterende miljøkvaliteter, såsom karakteristisk beplantning og bebyggelse, vejes udformning m.m. Dette gælder ikke mindst ved udpegning af placeringsmuligheder for ny bebyggelse. 

Kommunens spildevandsplan 1988 

Den nuværende spildevandsplan er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. september 1989. Et forslag til tillæg til spildevandsplanen for Varpelev er godkendt af Kommunalbestyrelsen. 

Dispositionsplan for vandforsyning 

Dispositionsplan for vandforsyning af juli 1977 er den 15. marts 1978 vedtaget af Kommunalbestyrelsen. 

Varmeforsyningsplan 

Vallø kommune har ingen godkendt varmeforsyningsplan.

 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens §31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.