Varpelev kirke logo

Referater af Varpelev menighedsråds møder 2009-2012

Menighedsrådet for perioden 2009-2012 består af:

Ole Klintgaard Larsen
Ellen Christoffersen
Reinar Jensen
Dan Nielsen
Bente Christensen
Anette Seifert
Suppleanter:
Lars Ove Hansen
Anne Marie Nielsen
Kirsten Bjørneboe

Konstituerende menighedsrådsmøde 18. november 2008 kl. 19.30 hos Ellen Christoffersen.

Til stede: John Christensen, Ellen Christoffersen, Anne Grimsbo, Henning Nielsen, Bente Eriksen, Margit Sonne,m Anette Seifert, Ole Klintgaard Larsen, Bente Christensen, Reinar Jensen, Dan Nielsen, Rune Grimsbo, Kirsten Bjørneboe, Anne Marie Nielsen.

Afbud fra: Inger Marie Hornvang og Lars Ove Hansen.

 1. --
 2. Undertegnede, der i henhold til ovenstående er valgt til medlem af Varpelev menighedsråd er klærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det betroede hverv i troskab mod den danske evangeliske lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.
  Underskrevet af: Bente Christensen, Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Dan H. Nielsen, Reinar Jensen.
 3. Valg af formand og næstformand.
  Ole Klintgaard Larsen valgt til formand.
  Ellen Christoffersen valgt til næstformand.
 4. Valg af kirkeværge.
  Rune orienterer om værgens arbejde, bl.a. samarbejde med graveren. Dan Nielsen valgt.
 5. Valg af kasserer.
  John orienterer om regnskabets omfang. Bente Christensen valgt. John hjælper i en overgangsfase.
 6. Valg af sekretær. Bente Christensen valgt.
 7. Valg af kontaktperson.: Ole Klintgaard Larsen.
 8. Byggesagkyndig: Frede Dahl spørges.
 9. Valg af bemyndiget person til underskrift: Ole Klintgaard Larsen og kassereren Bente Christensen.
 10. Valg af medlemmer til kirkegårdsudvalg: Ellen Christoffersen, Dan Nielsen og Reinar Jensen.
 11. Valg af medlemmer til præstegårdsudvalg: Ole Klintgaard Larsen, Dan Nielsen og Reinar Jensen.
 12. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalg: Ellen Christoffersen, Anette Seifert, Bente Christensen.
 13. Valg af medlemmer til valgudvalg: Ole Klintgaard Larsen, Reinar Jensen, Dan Nielsen.
 14. Valg af medlemmer til ansættelsesudvalg: Ole Klintgaard Larsen.
 15. Fastsættelse af honorar til kirkeværge, kasserer og formand:
  Kasserer: 24.507,30 kr.
  Kirkeværge: 7.352,19 kr.
  Formand: 7.352,19 kr.
 16. Vedtægter for kirkeværge, kasserer, sekretær og kontaktperson. Standardvedtægter anskaffes og behandles på et senere møde.
 17. 17. Kassereren gennemgår budget og regnskab for 2008 i overblik. Jogn Christensen fortsætter som kasserer lidt endnu i en overgangsfase.
 18. Fordeling af legat. 2100 kr. fordelt til 12 personer. Se legatprotokol).
 19. Diverse post. Anne deler ud og gennemgår.
 20. Kirkekaffeordning. Der er stadig stemning for at medbringe kaffe på søndage med højmesse.
 21. Fastsættelse af fremtidige møder. Ingen datoer for alle, men næste fastsættes til onsdag den 14. januar 2009 hos Dan Nielsen og torsdag den 19. marts kirkesyn og budget.
 22. Evt. Anne takker af. Bente takker af. Ellen takker for samarbejde.

Underskrevet af:
Afgående: Bente Eriksen, John Christensen, Henning Nielsen, Rune Grimsbo.
Nye: Reinar Jensen, Dan H. Nielsen, Bente Christensen, Ole Klintgaard Larsen.
Fortsætter: Anette Seifert, Ellen Christoffersen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde 14. januar 2009 kl. 19.00 hos Dan Nielsen.

Alle mødt, inkl. suppleanter Lars Over Hansen, Kirsten Bjørneboe samt Margit Sonne og John Christensen.

 1. Dagsordenen godkendt.
 2. Kort gennemgang af post og IT skrivebord som redskab
 3. Økonomi: John orienterede og budgetlægning/.../provstiets godkendelse.
  Regnskab 2008 afviger kr. 86.000 ift. budget 2008 (højere kassebeholdning).
  Maling i koret er hensat i budget 2008, men endnu ikke udført.
  John afleverede diverse oplysninger/dokumenter i forbindelse med kassererskift.
  Besluttet at Margit, Dan, Kirsten og Bente gennemgik gravsteder for opdeling i hhv. legater og betalende.
  Opdatering af regnskabsprogram nødvendig (gratis). Afgående kasserer afslutter 2008 i nuværende version. 2009 startes i opdateret version.
  Der tages kontakt til håndværkere vedr. omfang af repr. af elvarme.
 4. Vedtægter. Fremlagt vedtægter for kirkeværge, kasserer, sekretær, kontaktperson og præstegårdsudvalg.
 5. Udvalgene:
  Kirkegårdsudvalg omhandler vedligehold af kirkegård, kirkegårdsmur, fællesgravsted. Udtrykt ønske om opstilling af gravsten fra sløjfede gravsteder. Samt belægning af opkørsel til kirkegården. Udvalget drøfter det ved kirkesyn.
  Præstegårdsudvalg: Fælles med Hårlev.
  Aktivitetsudvalg: 2009 planlagt Kyndelmissearrangement med Ranestedet. Normalt fællesarrangement i sensommeren af foreningerne i Varpelev (Forsamlingshus, Familie & samfund, Borgerforeningen og Menighedsrådet).
  Valgudvalget og Ansættelsesudvalget efter behov.
  Anette Seifert orienterede om mulig hjælp fra kirkekontorets sekretær.
  Drøftet behov for skilt ved indgang til kirkegården.
 6. Fællesmøde med Hårlev menighedsråd: Bl.a. fælles udflugt-
  Indkaldelse af Hårlev.
  Fællesmøde for sognene i Stevns kommune: Planlagt møde 1. sep. 2009.
  Provstiet: Tryggevælde Provsti orienteringsmøde 3. februar 2009.
  Landsforeningen af menighedsråd: Årsmøde (landsdækkende) samt regionsmøde.
 7. Kommende møde: 17. marts 2009 kl. 17.00 i Varpelev kirke (kirkesyn, efterfølgende konfirmandstuen til budgetmøde.
 8. Eventuelt Kirkeværge følger op på at tilvejebringe gravfæstebrev.
 9. Underskrevet af: Bente Christensen, Reinar Jensen, A. Seifert, Ellen Christoffersen, Ole Klintgaard Larsen, Dan H. Nielsen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde onsdag den 25. februar 2009 hos Ole Klintgaard Larsen

Eneste punkt på dagsordenen var valg til provstiudvalget,

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Dan Nielsen, Reinar Jensen og Bente Christensen.
Anette Seifert stemmer ved Hårlev menighedsrådsmøde.

Underskrevet af: Bente Christensen, Ellen Christoffersen, Ole Klintgaard Larsen, Reinar Jensen, Dan Nielsen.

Til toppen af siden

Kirkesyn og efterfølgende regnskabs- og budgetmøde i konfirmandstuen 17. marts 2009.

 1. Dagsorden godkendt.
 2. Formanden orienterede om afholdt budgetsamrådsmøde og kommende arrangementer.
 3. Regnskab 2008 blev gennemgået af afgåede kasserer John Christensen. Regnskab gav ikke anledning til kommentarer. Dog drøftelse vedr. bogføringsprincip af kommende udgift til opvarmning i kirken. John færdiggør regnskabet efter forespørgsel hos provsti.
 4. Budget 2010 gennemgået, færdiggøres på kommende møde.
 5. Kirkegårdsvedtægter: kort skitseret baggrund. Godkendelse på næste møde.
 6. Hårlev menigheds lån af Varpelev kirke i forbindelse med bygningsarbejde i Hårlev. Endnu ikke afgjort om byggeri sker i 2009. Afventer.
 7. Næste møde 29. april 2009 kl. 19.00 hos Bente Christensen.
 8. Eventuelt.

Underskrevet af: Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Anette Seifert, Reinar Jensen, Dan H. Nielsen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde onsdag 29. april 2009 hos Bente Christensen.

 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
 2. Formandens orientering. Præstegårdsudvalg konstitueret med Bodil Krogsgård som formand. Formandspost ændres efterfølgende til Ole Klintgaard Larsen.
  Bygningsrenovering på Hårlev kirke oplyst udsat.
 3. Budget 2010. Budget udarbejdet og godkendt.
 4. Godkendelse af kirkegårdsvedtægter. Ole Klintgaard og Dan Nielsen arbejder med færdiggørelse af kirkegårdsvedtægterne.
 5. Aktivitetsudvalget forelagde foreløbig plan for 2009.
 6. Honorering af formand, kasserer og kirkeværge. Provstiets rakster følges.
 7. Næste møde. 22. september 2009 kl. 19.00 hos Ellen Christoffersen.
 8. Eventuelt. Gravstedspasning/opkrævning. Dan og Kirsten arbejder med opdeling af gravstederne i kategorier. Kirkeværge Dan Nielsen orienterede om tilbud på murerarbejde. Arbejdet bestilles.

Underskrevet af: Anette Seifert, Ellen Christoffersen, Dan H. Nielsen, Reinar Jensen, Ole Klintgaard Larsen, Bente Christensen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde 22. september 2009 hos Ellen Christoffersen.

Til stede: Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Dan Nielsen, Reinar Jensen, Anette Seifert, Bente Christensen oig Margit Sonne.

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Siden sidst. Ole orienterede om arrangementer siden sidste møde (udflugt, koncert, spaghetti- og høstgudtjeneste). Provsten i Køge konstitueret provst. Orientering fra Landsforeningens årsmøde.
 3. Vedtagelse af budget 2010. Indarbejdet besparelse på kr. 15.000 efter pålæg fra provstiudvalget.
 4. Opfølgning på provstesyn. Bestilt håndværkere i efteråret til dræn om kapellet og fjernelse af beton på hapellets sokkel. Desuden diverse andre reparationer af murværk forventes udbedret i 2009. Varmeanlæg drøftet. Afventer om udført reparation har virket på varmeblæser.
 5. 100 års jubilæum som selvstændig kirke i 2010. Aktivitetsudvalg (Ellen, Anette og Bente) arbejder videre med diverse forslag. Enighed om at inddrage Gjorslev.
 6. Fællesmøde for menighedsråd i Stevns kommune. Ole og Bente detager. Interesse for samarbejde på udvalgte områder.
 7. Efterårsmøde med deltagelse af biskop Peter Fischer-Møller 7. oktober 2009 i Næstved.
 8. Færdiggørelse af kirkegårdsvedtægter. Ole og Dan færdiggør, hvorefter nye takster træder i kraft.
 9. Stiftsbladet. Ole indberetter ønskede modtagere af bladet.
 10. Stiftsrådsvalg. På valg: Keld Köcher og Henrik Stubkjær. Valg foretaget.
 11. Eventuelt. Diverse vedr. praktiske oplysninger fra kasserer.
  Næste møde 24. november 2009 kl. 19.00 hos Dan.

Underskrevet af: Anette Seifert, Dan H. Nielsen, Reinar Jensen, Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Bente Christensen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde 24. november 2009 hos Dan Nielsen.

Til stede: Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Dan Nielsen, Anette Seifert, Margit Sonne og Bente Christensen.
Afbud fra Reinar Jensen.

 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.
 2. Konstituering af menighedsrådet 2010. Formand genvalgt Ole Klintgaard Larsen. Næstformand Ellen Christoffersen. Øvrige poster også uændret.
 3. Siden sidst. Orientering af formanden om bl.a. ny overenskomst for kirkefunktionærer (graver), ny provst John Salling, Hårlev kirke renoveres i 2010, velgørende bidrag ydes via kollekt.
 4. Kasserer: gennemgang af regnskab, periode til dato viser balance i forhold til budget. Hensat beløb på særskilt konto til nyt fyr bundet i to år. Orienterede om aktivitet vedr. fælleskasserer i Stevns kommune. BC indkaldt til møde 8.12.
 5. Arbejder på kirken/kirkegården. Overslag på murerarbejde kapel og omfangsdræn på ca. 80.000 kr. Arbejdet igangsættes dette efterår/vinter.
 6. Aktivitetsudvalg. Festgudstjeneste med blæsere i anledning af 100 års jubilæet for selvstændig kirke. Fælles aktiviteter med Hårlev menighedsråd ønskes i forbindelse med Hårlev menigheds brug af Varpelev kirke i 2010.
 7. Gennemgang af kirkegårdsvedtægter. Godkendt til fremsendelse til provstiet. I 2009 benyttes gamle takster, der varsles for stigning i 2010. Desuden godkendt vedtægt vedr. brug af Varpelev kirke ved kirkelige handlinger.
 8. Legat: fordelt kr. 2.000 til 10 personer.
 9. Næste møde: 9. marts 2010 med kirkesyn og budgetmøde.

Underskrevet af: Dan H. Nielsen, Ellen Christoffersen, Ole Klintgaard Larsen, A. Seifert, Bente Christensen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde tirsdag 9. marts 2010 med kirkesyn samt regnskabs- og budgetmøde.

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Dan Nielsen, Anette Seifert, Reinar Jensen, Bente Christensen, Kirsten Bjørneboe, Margit Sonne og Frede Dahl.

 1. Dagsorden godkendt.
 2. Siden sidst. Ole orienterede om diverse arrangementer og at Margit Sonne ønsker reduceret tid, så kun Varpelev passes.
 3. Kirkens varmeanlæg. Dan orienterede om indhentet tilbud om renovering af nuværende varmeanlæg. Vedtaget at igangsætte dette.
 4. Årsregnskabet 2009 gennemgået og godkendt.
 5. Budget 2010 fastlagt og godkendt.
 6. Kirkegårdsvedtægter fra provstiudvalget godkendt og taget til efterretning.
 7. Honorar for formand og kirkeværge efter standardhonorar. Kasserer honorar fortsætter uændret.
 8. Varpelev kirke også kirke for Hårlev fra sidst i maj til sidst i november 2010. Tiltag for at minske specielt parkeringsgener for trafikken og beboere i Varpelev
 9. Deltagelse i arrangementer aftalt
 10. Kommende møder: 4. maj og 7. september 2010.

Underskrevet af: Ole Klintgaard Larsen, Dan H. Nielsen, E. Christoffersen, Anette Seifert, Reinar Jensen, Bente Christensen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde den 10. juni 2010 hos Ole Klintgaard Larsen

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Dan Nielsen, Ellen Christoffersen, Anette Seifert, Bente Christensen, Kirsten Bjørneboe og Margit Sonne.
Afbud fra Reinar Jensen.

 1. Dagsorden godkendt.
 2. Ole orienterede: Fælles gudstjeneste med Hårlev er begyndt. Marken bag Ranestedet er stillet til rådighed til parkering. Graverstilling ændring til 45% stilling er godkendt af provstiet. På opfordring fra Ranestedet udleveres nøgle til kirken efter nærmere anvisning.
 3. Dan orienterede: Reklamation vedr. sokkel på kapel er udbedret. Renovering af varmeanlæg er i gang. Parkeringsskilte indkøbt og søgt/fået tilladelse hos kommunen.
 4. Ellen orienterede: Fælles ekskursion Varpelev og Hårlev menighedsråd den 13. juni går til Helsingør og Gilleleje. Planlagt arrangement med kirkeminister Birthe Rønn Hornbech og koncert med gregoriansk herrekor i efteråret.
 5. Bente fremlægger første 5 måneders regnskab 2010. Budget overholdes. Orientering om nyt regnskabsprincip fra 2011. Provstiet har henstillet til reducering af budget 2011 med 7-10%. Dette taget til efterretning og tidligere udarbejdet budget revideres ifølge dette.
 6. IT-skrivebordet tages som punkt på dagsordenen efterfølgende.
 7. Anette orienterede om baggrund for ansøgning om fraflytning af præstegård.
 8. Næste møde: 7. september 2010 hos Bente.

Underskrevet af: Ole Klintgaard Larsen, Bente Christensen, Dan H. Nielsen, Ellen Christoffersen, A. Seifert.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde tirsdag 14. september 2010 hos Bente Christensen.

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Reinar Jensen, Margit Sonne, Dan Nielsen og Bente Christensen.
Afbud fra Anette Seifert, Ellen Christoffersen og Kirsten Bjørneboe.

 1. Godkendelse af dagsorden med tilføjelser
 2. Orientering fra formanden, bl.a. overenskomster, økonomimøder, overtagelse af præstegårdsudvalgs-formandsposten og arrangementer.
 3. Benyttelse af Varpelev kirke også for Hårlev menighed i 2010 i forbindelse med renovering i Hårlev. Afvikles tilfredsstillende.
 4. Kassereren orienterede om:
  - budget 2011, PU fastsat endelig driftsramme til 345.000 kr., som svarer til vort reviderede indsendte budget
  - halvårsregnskab 2010 fremlagt
  - gennemgang af revisionsprotokol for 2009 regnskabet uden kommentarer fra menighedsrådet
  - indførsel af regnskabsinstruks pr. 1.1.2011.
  - fælleskasserer i kommunen debateres ved temamøde og fællesmøde for kommunen.
 5. Planlagte reparationer er gennemført: trappe til gaden, renovering af varmeblæser og nye termostater.
 6. Birthe Rønn Hornbechs foredrag flyttet til 16. november 2010.
 7. Aktuelle møder gennemgået.
 8. Næste møde: tirsdag 23. november 2010 hos Dan Nielsen.

Underskrevet af: Ole Klintgaard Larsen, Dan H. Nielsen, Reinar Jensen, Bente Christensen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde tirsdag den 23. november 2010 hos Dan Nielsen.

Til stede var: Ole K. Larsen, Reinar Jensen, Dan Nielsen, Ellen Christoffersen, Kirsten Bjørneboe, Anette Seifert og Bente Christensen.

 1. Dagsorden godkendt.
 2. Konstituering af menighedsråd: Konstitueret uændret. Formand: Ole Klintgaard Larsen, Kirkeværge: Dan Nielsen, Kasserer og sekretær: Bente Christensen, Kontaktperson: Ole Klintgaard Larsen, Næstformand: Ellen Christoffersen.
 3. Orientering ved formanden: Arbejde vedr. fælleskassererfunktionen har vist sig at have for lille tilslutning. Samarbejde med Hårlev i forbindelse med fælles kirke i Varpelev har været vellykket.
 4. Orientering ved kassereren: Kvartals- og år-til-dato regnskab fremlagt. Forventet kassebeholdning overført til forventede udgifter til håndværkere i 2011.
 5. Orienteriing ved kirkeværge: Årets reparationer færdiggjort; drøftet kommende opgaver.
 6. Orientering ved aktivitetsudvalg: Plan for første halvår 2011 fremlagt.
 7. Legat uddelt til 11 personer, i alt kr. 2.100.
 8. Næste møde 15. marts 2011 kl. 17.00, med kirkesyn og budgetmøde.

Underskrevet af: Anette Seifert, Reinar Jensen, Dan H. Nielsen, Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen.

Til toppen af siden

Kirkesyn og efterfølgende regnskabs- og budgetmøde 15. marts 2011 i konfirmandstuen, Hårlev.

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Anette Seifert, Margit Sonne, Kirsten Bjørneboe, Reinar Jensen, Bente Christensen og Dan Nielsen.
Afbud fra Frede Dahl.

 1. Dagsorden godkendt.
 2. Orientering ved formanden: afholdte og kommende møder/arrangementer.
 3. Kirkeværgen. Se protokol for kirkesyn.
 4. Regnskab 2010 gennemgået og foreløbig godkendt. Efter indsendelse til provstiet skal endelig godkendes. Budget 2012 drøftet. Niveau fastlagt som 2011. Detaljeret budget 2012 rundsendes til godkendelse senere. Orienteret om budgetsamrådsmøde afholdt af provstiet.
 5. Aktivitetsudvalg: orientering bl.a. om fælles arrangement i Varpelevs foreninger 20. marts, prædiken og foredrag v. P. Meldhof i november.
 6. Hjælp til pinsegudstjeneste i Boesdal: Ole.
 7. Næste møde 9. juni 2011 kl. 19.00 hos Bente.
 8. Eventuelt. Ingen bemærkninger.

Underskrevet af: Reinar Jensen, Dan H. Nielsen, Anette Seifert, Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Bente Christensen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde 9. juni 2011 hos Bente Christensen.

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Dan Nielsen, Ellen Christoffersen, Reinar Jensen, Anette Seifert og Bente Christensen. Afbud fra Margit Sonne.

 1. Dagsorden godkendt.
 2. Orientering v. formanden
 3. Orientering v. kassereren. Fremlagt regnskabsresultat første 5 måneder. Ingen formål overskrider budget for perioden. Budget 2012: Godkendt af menighedsrådet.
 4. Orientering v. kirkeværgen:
  Overslag over mindre reparationer vedr. kirkebygningen. Dette bestilles til snarest udførelse.
  Overslag over reparation af kirkemur på ca. 70.000 kr. Godkendt at reparationen af kirkemur udføres. Dan får overslag fra anden murer også.
 5. Kirkegårdsudvalget arbejder med placering af gamle gravsten i nord-østlige hjørne af kirkegården.
  Flaghejsning i Varpelev betales af borgerforeningen og menighedsrådet i fællesskab (dåb, konfirmation, bryllup, helligdage, normalt brugte flagdage).
 6. Henvendelse fra Østsjællands Museum om bevaringsværdige gravminder findes. Vi henviser til de nuværende tre registrerede gravminder.
 7. Efterårets aktiviteter gennemgået.
 8. Biskoppen i Roskilde har igangsat forsøgsordning med friere mulighed for valg af hverdagsgudstjeneste/søndagsgudstjeneste. Forsøgsperiode til 1. december 2012. Der tælles kirkegængere i perioden.
 9. Næste møde 15. september 2011 hos Ole Klintgaard Larsen, og efterfølgende onsdag 23. november hos Ellen Christoffersen.
 10. Eventuelt.

Underskrevet af: Ellen Christoffersen, A. Seifert, Dan H. Nielsen, Reinar Jensen, Ole Klintgaard Larsen, Bente Christensen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde 20. september 2011 hos Ole Klintgaard Larsen.

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Dan Nielsen, Reinar Jensen, Bente Christensen, Kirsten Bjørneboe og Margit Sonne. Afbud fra Anette Seifert.

 1. Dagsordenen godkendt.
 2. Orientering v. formanden. Bl.a. ansættelse af ny kirkesanger, da Hanne Brønd Holst stopper.
 3. Orientering v. kirkeværgen: Gennemgået tilbud fra håndværkere (tømrer og murer) om ny dør i kapel og kalke kirkemur indvendig. Desuden igangsat mindre reparationer. Besluttet at igangsætte tilbudte forbedringer for ca. kr. 100.000.
 4. Orientering v. kassereren. Regnskab og protokolat for 2010 gennemgået og godkendt. Budget 2012 forventes godkendt i provstiet. Regnskab 2011 for perioden januar-august 2011 gennemgået.
 5. Kirkegårdsudvalget. Gravmindeplads planlagt etableret i oktober.
 6. Aktivitetsudvalget: Orientering om bl.a. høstgudstjeneste og aftengudstjeneste med Per Melhof, begge med kaffe i forsamlingshuset.
 7. Næste møde 23. november hos Ellen Christoffersen kl. 19.00.
  Fællesmøde med Hårlev menighedsråd den 9. februar 2012.
 8. Eventuelt. Reinar orienterede om spir ved alteret fjernet som planlagt.

Underskrevet af: Ellen Christoffersen, Dan H. Nielsen, Bente Christensen, Ole Klintgaard Larsen, Reinar Jensen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde 23. november 2011 hos Ellen Christoffersen.

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Dan Nielsen, Anette Seifert, Ellen Christoffersen, Bente Christensen og Kirsten Bjørneboe.
Afbud fra Reinar Jensen og Margit Sonne.

 1. Dagsordenen godkendt.
 2. Formanden orienterede om efterårets arrangementer, ansættelse af kirkesanger, arbejde på kirkegården og diverse post.
 3. Kirkeværge orienterede om udført arbejde: reparationer i kapel og kirkegulv som besluttet ved kirkesyn, reparation af vindue og kalkning af kirkemuren indvendigt. Dan, Reinar, Margit og Ellen har skabt et område øst for kirken med beplantning og gamle gravsten (lapidarium).
 4. Kassereren orienterede om løbende drift. Forelagt kvartalsrapport. Menighedsrådet er gjort opmærksom på, at da kirkekassen omfatter kirkegård er denne momspligtig. Dette igangsættes for 2. halvår 2011. Vi skal indberette til kirkeministeriets om vor kostpris på kirkegårdsydelser. Skal afleveres før 31. december 2011.
 5. Aktivitetsudvalget: Afholder adventsgudstjeneste specielt henvendt til børn kl. 11.30. Planlagt kyndelmissegudstjeneste, og arrangement fælles med øvrige foreninger i Varpelev.
 6. Ole Christensens Mindelegat: der blev uddelt i alt 2600 kr. til 13 personer.
 7. Genvalg af formand og næstformand for kommende år.
 8. Kommende menighedsrådsvalg i 2012 drøftet. Inden næste møde undersøges om der kan findes nye personer, der ønsker at stille op.
 9. Fællesmøde med Hårlevs menighedsråd: 9. februar 2012, og Varpelevs næste møde 21. marts 2012 med kirkesyn og budgetlægning.

Underskrevet af: Ellen Christoffersen, Ole Klintgaard Larsen, Dan H. Nielsen, A. Seifert, Bente Christensen.

Til toppen af siden

Kirkesyn og efterfølgende menighedsrådsmøde 21. marts 2012.

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Dan Nielsen, Ellen Christoffersen, Anette Seifert, Reiner Jensen, Bente Christensen, suppleant Kirsten Bjørneboe, graver Margit Sonne og byggesagkyndig Frede Dahl.

 1. Dagsorden godkendt.
 2. Orientering v. Ole, bl.a. kommende arrangementer.
 3. Kirkeværgen orienterede. Se særskilt protokol.
 4. Kassereren fremlagde regnskab 2011. Regnskabet godkendt. Budget 2013: Budgetramme 2012 fremskrives med +1%. Regnskabsinstruks udarbejdet og vedtaget.
 5. Aktivitetsudvalg orienterede om planlagte arrangementer 2012.
 6. Kommende menighedsudvalg drøftet. Husstands omdelt brev udarbejdet, omdeles snarest. Aktivitetsudvalg overvejer sognemøde.
 7. Næste møde 7. juni kl. 19.00 hos Ellen Christoffersen.
 8. Eventuelt.

Underskrevet af: Bente Christensen, Bente Christensen, Dan H. Nielsen, Ole Klintgaard Larsen, A. Seifert, Reinar Jensen, E. Christoffersen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde 7. juni 2012 hos Ellen Christoffersen.

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Dan H. Nielsen, Anette Seifert, Bente Christensen og Margit Sonne.

 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.
 2. Orientering v. formand. Seneste arrangementer: pinsegudstjeneste i Boesdal, Klezmer-koncert og udflugt for råd og personale, alle vellykket.
 3. Orientering v. kasseren. Resultatet "år til dato" gennemgået viser en mindre opsparing i forhold til ligning. Budget 2013 gennemgået. Budget 2013 er afleveret til provsti.
 4. Orientering v. kirkeværge. Murerarbejde udpeget på kirkesyn er udført. Malerarbejde er bestilt. Reparation af sokkel på kapel og drys af kalk fgra hvælvingerne behandles på det kommende provstesyn.
 5. Orientering fra aktivitetsudvalget. Kommende sæsons program blev gennemgået.
  Der er installeret ny kapeldør som en tro kopi af den gamle defekte dør fra 1924.
 6. Forberedelse af valg 2012. Valgbestyrelse består af Ole, Dan og Reinar. Ole valgt til formand for valgbestyrelsen. Besluttet at holde orienteringsmøde og efterfølgende opstillingsmøde den 12. september 2012. Regler om valg til menighedsråd gennemgået.
 7. Kommende møder: Næste menighedsrådsmøde 12. september i forbindelse med orienteringsmøde i forsamlingshuset. Forventet provstesyn 2012 endnu ikke meddelt.
 8. Eventuelt. Graver Margit Sonne har 25 års jubilæum. Fejres med sammenkomst efter gudstjenesten søndag 24. juni i Ranestedet.

Underskrevet af: Ole Klintgaard Larsen, Ellen Christoffersen, Dan H. Nielsen, A. Seifert, Bente Christensen.

Til toppen af siden

Møde i valgbestyrelsen den 28. august 2012 hos Ole.

Til stede var: Reinar Jensen, Dan H. Nielsen og Ole Klintgaard Larsen.

Bestyrelsen besluttede følgende:

Underskrevet af: Dan H. Nielsen, Reinar Jensen, Ole Klintgaard Larsen.

Til toppen af siden

Orienteringsmøde vedr. valg til menighedsrådet 2012 i Varpelev forsamlingshus 12. september 2012.

 1. Velkomst ved formanden.
  Ole Klintgaard Larsen bød velkommen.
 2. Orientering om menighedsrådets arbejde.
  Ole redegjorde for rådets arbejde. Generelt at arbejde for kirkens liv og trivsel i sognet. Udvalg og poster gennemgået. Kirkeværge, kasserer, kontaktperson og aktivitetsudvalg orienterede om deres arbejde.
 3. Fremtidige udfordringer og opgaver.
  Formanden fremlagde tanker om kommende arbejde og opfordrede forsamlingen til at bidrage med ideer og ønsker.
 4. Regler for opstilling af kandidater til valget.
  Regler gennemgået for opstilling af kandidater.
 5. Eventuelt.
  Intet under aktuelt.

Underskrevet af: Bente Christensen, E. Christoffersen, Reinar Jensen, Dan H. Nielsen, Ole Klintgaard Larsen.

Til toppen af siden

Opstillingsmøde den 12. september 2012.

Ellen Christoffersen og Dan Nielsen ønskede ikke at stille op til kommende menighedsråd.

Forslag til liste:

Som suppleant:

Såfremt der ikke indleveres flere lister før 2. oktober 2012 betragtes ovenstående medlemmer og suppleanter valgt til det nye menighedsråd.

Underskrevet af: Bente Christensen, Ellen Christoffersen, Reinar Jensen, Dan H. Nielsen, Ole Klintgaard Larsen.

Til toppen af siden

Menighedsrådsmøde 12. september 2001.

Til stede var: Ole Klintgaard Larsen, Reinar Jensen, Ellen Christoffersen, Kirsten Bjørneboe, Dan Nielsen, Bente Christensen. Afbud fra Seifert. Yderligere 9 fra menigheden deltager i mødet.

 1. Godkendelse af revisionsprotokol 2011 og gennemgang af 1. halvår 2012:
  Revisionsprotokol 2011 blev gennemgået og godkendt. Kvartalsrapport for 1. og 2. kvartal 2012 gennemgået og godkendt.
 2. Ranestedet og parkeringspladsen:
  Ranestedet har bedt om klarhed over rettigheder og pligter vedr. parkeringspladsen. Ranestedet tager kontakt tl kommunen for afklaring af juridiske forhold. Formanden drøfter/afklarer med Ranestedet.
 3. Provstesyn og rådgivning vedr. kalkdrys fra hvælvingerne:
  Tidligere planlagt provstesyn i 2012 udsat til 2013. Kirkeværge undersøger hos murer om råd vedr. kalkdrys. Evt. rådgivning af konsulent, hvis sagkyndig kan findes.
 4. Næste møde: onsdag 21. november kl. 19.00 hos Dan Nielsen-
 5. Eventuelt: intet.

Underskrevet af: Bente Christensen, Ole Klintgaard Larsen, Dan H. Nielsen, Ellen Christoffersen, Reinar Jensen.

Til toppen af siden

Møde i valgbestyrelsen 9. oktober 2012.

Valgbestyrelsen konstaterede, at der til den fastsatte frist den 2. oktober 2012 kl. 19.00 kun var indkommet én liste med kandidater til Varpelev menighedsråd. Derfor bortfalder valget den 13. november, og kandidater og stedfortrædere på listen fra opstillingsmødet den 12. september er dermed aflyst.

Udskrift af beslutningsprotokollen fremsendes til Roskilde Stift.

Underskrevet af: Ole Klintgaard Larsen, Reinar Jensen og Dan H. Nielsen.